Pause sub
സഞ്ചി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എല്ലാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലെ കട്ടന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കോട്ട് വാക്കർ കണ്ടു
ബാറുകൾ മാത്രം പോകുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു; ഞാൻ സ്പോർട്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു
മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു സൗദി വളരെ ആയിരിക്കും സന്തുഷ്ടരാണ് നൽകാൻ വികാരപ്രകടനം ആമി ഏജൻസി
ഇവിടെ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം ഗവേഷണ ഇരിക്കും വളരെ ആവേശത്തിലാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വീണ്ടും കൂടെ
സമൂഹത്തിൽ യൂണിറ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചില മുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പദവി ലഭിച്ചു ഇല്ല എന്ന്
അത്ലറ്റുകളും കോച്ചുകൾ പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷംകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ട
ക്ലാസിന് പുറത്തുള്ള ക്ലാസ് ഒരു യുദ്ധം നാമമാത്ര തുക ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമാക്കുന്നു
നിങ്ങൾ പൊതുവേ ചുറ്റും സഞ്ചി വെറും മുട്ടുകയാണ് നേരെ അനുഭവം പണിയും ചില
ഔട്ട് നിങ്ങൾ അതിമനോഹരം L'ചുവട് കെ ആകുന്നു ആദ്യപ്രതികരണങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം അഭിനന്ദിക്കുന്നു
ഇന്ത്യാന വഴി ഉടൻ കോഴ്സ് ഹാച്ചറി അവസാന യോഗം എന്നോടു പന്തം കടന്നുപോയി
ഉപദേശകനുമാണ് താൻ ധരിച്ച ഞാൻ ശരി പറഞ്ഞു അതിനാൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു അവൾ വന്നു
കോണിലും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് 40 snowless ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം ഒരു ശീതയുദ്ധം പ്രവർത്തിച്ചും വരുന്നു
എന്താണ് rookies പട്ടാളത്തിൽ മുമ്പ് തിരിച്ചു വരുന്നു കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പറയുന്നു
എല്ലാ-ഇൻ-പശുക്കൾ കോൺഗ്രസ് 4404 യോർക്ക് സിറ്റി ഹാൾ ഇവിടെ യുദ്ധം ചില പട്ടാളത്തിൽ ലേക്ക്
ക്ഷീണവും ഇവിടെ മുറിയിലെ ഇന്ന് അങ്ങനെ അനൗപചാരിക ഒറ്റ ലോഡുചെയ്യുന്നു ഒരു ഓൺലൈൻ ആണ്
ഗ്രാമി ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഊഷ്മള സ്വീകരിക്കും
പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശരി
യോഹന്നാൻ bianco അവൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യുകെ ജോര്ജ് ക്ലാസുകൾ അങ്ങനെ വ്യക്തം
അവൾ അക്കാദമിക കാണിച്ചശേഷം ദിവസം മുതൽ 2014 വീഴുമ്പോൾ വന്നു വന്നു
അവൾ ഓൺലൈൻ തുടർന്ന് തുടർന്ന് ഞാൻ അവളെ കാണാം പോലും ക്ലാസ്റൂം മികവിന്
ക്ലാസ്റൂമിലും ഓരോ കോണിലും ഇരിപ്പിടം വീട്ടിൽ എപ്പോഴും എന്നെ ആണ് ഉയർത്തുന്നതും
ഫാക്കൽറ്റി, സ്റ്റാഫ് മനഃശാസ്ത്രം ഞാൻ അവൾ നാളായി അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഹോം വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞു
അവൾ വളരെ വ്യക്തിപരമായ യുദ്ധക്കെടുതികളിൽ ഒരാളെ പോകുന്നു എന്തിനാണ് അവൾ വെറും ചോദിച്ചു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ കരയുന്ന
അങ്ങനെ തൻറെ പറയുന്നു നാം ഉണ്ടായിരുന്നു ലഭിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല ലിസ ചാപ്മാൻ പുറമെ മൌണ്ട്
ഒരു വലിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച സംഗീതം വിളിക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ പോകുന്ന അത് കൂടുതൽ ആകുന്നു
വിശിഷ്ടം വധശിക്ഷ ആ കുറഞ്ഞത് ചെയർമാൻ അവൾ തുടർന്ന് പ്രതിനിധീകരിച്ച് കൂടുതൽ മാർഗങ്ങൾ അങ്ങനെ
നശിപ്പിക്കുന്ന അവർ പമ്മി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും, അവള് ദിര്ഹം പ്രതിനിധാനം പോകുന്ന അറിയുന്നു
വഴി വരും വർഷങ്ങളിൽ മണി
ഞാൻ അതെ ഞാൻ ജൂൺ 22 നിങ്ങൾ ഒരു ജോലി നേടുകയും വരെ ലഭ്യമായിരിക്കും ഏകാന്തമായ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആർ ചാലകഭിത്തിയിൽ പോലുള്ള ദയവായി 10 വികാരപ്രകടനം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇളയ മനുഷ്യരെ
മത്സരം അങ്ങനെ കാലത്തോളം ഞാൻ അവളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നോക്കി ഞാൻ പിരിയുകയാണ് ആയി തിരയുന്നു പോലെ
മാത്രം ആ അംഗമായി ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ചില മത്സരം ലഭിച്ചു പറഞ്ഞു
ലേയ്ക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വെച്ചു ഒരിക്കൽ ഇരുനൂറ് ശതമാനം അതുപോലെ നന്നായി പോകുന്നു
കണ്ടു രണ്ടാം കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വിദ്യാർത്ഥി ലേക്ക് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു
ചട്ടങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരാണ് വളരെ അഭിമാനിക്കുന്നു കരുതുന്നത്
അതു ഒരു വർഷം 2000 ശീതയുദ്ധം പറഞ്ഞുതരും നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ
യാതൊരു നിയന്ത്രണം ഞാൻ ജേൻ ജാൻ Johnstone ആവശ്യപ്പെടാം ഒക്കെയും
സാരമില്ല അവർ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ തന്നെ നോക്കാം എല്ലാ അതുകൊണ്ടാണ് 2000 bitsy കൊഹോർട്ട്
കുറിച്ച്
വീഴ്ച പാദത്തിൽ ഈ യുവതി ഒരു വർഷം ശേഷം അവൾ വളരെ ന്റെ ബോൾഡ് തുടർന്ന്
അതിഗംഭീരം പക്ഷേ അവൾ ഇതൊരു വന്ന സാദ്ധ്യമായ എന്നേക്കും ആ ശേഷം ഒരു നൽകുന്നവരും തുടർന്ന്
പ്രോഗ്രാം മാത്രം അവളെ കണ്ടതും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും
ഞാൻ വാർഷികം ചെയ്തത് അവളുടെ ഷൂസ് ബ്രാൻഡ് കണ്ട നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല സഹായിക്കാൻ
മഹത്തായ Foyles പുസ്തകം ഒപ്പിടുന്ന
അവളും ക്ലാസ്റൂം ഏറ്റവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാൾ ആണ് അവൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ
ഞങ്ങളുടെ പരിഹാരങ്ങൾ പുറത്ത് അവൾ ഈ പ്രയോഗം വളരെ അതിൽ മുഴുവൻ സമയ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും
അവൾ വെൽനെസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ചെയ്യാൻ ഹാർഡ് യുദ്ധത്തിന്റെ
സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാം പുതിയ എന്താണ്
ഭാവുകങ്ങളും ചുരിദാര് ആൻഡ് 1300 ലോൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വയലുകളെ ഉയർച്ച ഷൈന് നിങ്ങൾ വരെ ഉണ്ട്
ശരി അത് അവൾ അവൾ ഇരുപതു ശതമാനം വെച്ചു ക്ലാസ്റൂം തുടർന്ന് മറ്റൊരു നമ്പർ ചെയ്ത്
അവൾ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പശുക്കൾ കടന്നുപോകുന്നതു പറ്റി അവൾ സ്വദേശിയായ ഇല്ല ചെയ്യുന്നു
മിഡ്വെസ്റ്റ് കൊല്ലാൻ മൊണ്ടാഷ് കൂടുതൽ എതിരാളികൾ പക്ഷേ അത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല
അതു അവിടെ ഒരു അവിടെ എന്റെ നല്ല പോലെ മറ്റൊരു കൊടുക്കുന്നയാൾ അല്ല കായിക മനഃശാസ്ത്രം ലേക്കുള്ള വരുന്നു
ബഡ്ഡി ഒരു മികച്ച ഗെയിമുകൾ
ഈ ഞാനാ അതു തീർച്ചയായും രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ചിലി അവൾ തന്റെ ടീം കുറഞ്ഞ എത്തി ആണ്
അവൾ ഈ കുട്ടികൾ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കും കാലം അവൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിശ്ചിത
ഒരു ഏതാണ്ട് വാതിൽ പുറത്തു നടക്കാതെ കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു കാരണം
താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ വ്യാപൃതരും ഞങ്ങൾ അവളുടെ തീവ്ര കൊടുത്തു
ഡെഡ്ലൈൻ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ലെ ഉപയോഗിക്കരുത് ശരിയാക്കാം എന്ന് തൊഴിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കരുതുന്നു
അവൾ ഒരു ലഭിച്ചത് grinded എന്നെ അതിൽ എല്ലാം ലഭിക്കാൻ അഞ്ചു ദിവസം ലഭിച്ചു ചെയ്യുന്നു
വ്യക്തി പ്രസ്താവന അതിന്റെ ശുപാർശ അവൾ ലഭിച്ചത് ആണ് ചെയ്യട്ടെ ഇതുവരെ
ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ആൻഡ് ഇതാ ഇതാ റോഡിൽ കഴിഞ്ഞ പാസിംഗ് നടക്കുന്നു
വാതിൽ പുറത്തു വിദ്യാർത്ഥികളും അവളുടെ ബിരുദ ലെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അതെ'യെന്നു
അവൾ അവൾ ന് കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ യുസി സന്ത ക്രൂസ് ഭൂതകാല വർഷം
goddaughter മാറ്റങ്ങൾ
പോകുക എങ്ങനെ നമുക്ക് അവസാനം മനഃശാസ്ത്രം വേണ്ടി ബഹുജനങ്ങളെ അക്കങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ
ഞാൻ അവളുടെ പ്രകടനം സൂചികകൾ എന്തുകൊണ്ട് ശരിയായ ചോയ്സ് നോക്കി മൂലക്കല്ലായി
സഭകളുടെ യുവതി
അത് തന്നെ ഈ അവൾ നിന്നെ ഞാൻ കിട്ടി എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ഒരടി സൈന്യം സഞ്ചി ലേഡീസ് എടുത്തു
സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാം ഞാൻ വളരെയധികം അവൾ ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ നേടുകയും പോകുന്നു എന്താണെന്ന്
അവൾ പറയുന്നു
ഞങ്ങൾ സൈറ്റിലേക്ക് ലഭിച്ചത് ഭവനവായ്പയുടെ നഷ്ടം
ഞാന് ബ്രേക്ക് പോക ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഗ്രൈൻഡിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല പറയുകയും പ്രോഗ്രാം
ഞാൻ ശരിയായ ഇട്ടു പണികളും നമുക്കു ഒരു മുഴുവൻ വ്യത്യസ്ത പന്ത് ഗെയിം കണ്ടെത്താൻ എന്നു പിരിയുകയാണ്
അവൾ ചെയ്തു അവൾ ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടിയപ്പോൾ ഈ വർഷം ഈ ആശയം വിഭവം എന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ആണ്
വലതുവശത്ത് പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കാൻ മത്സരം എന്നേക്കും കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്
ഞാൻ കായിക ഇറങ്ങി മനഃശാസ്ത്രം വേണ്ടി നിങ്ങൾ നമ്മുടേത് ഒന്ന് പറയാൻ
മനഃശാസ്ത്രം jujube പ്രോഗ്രാം ഈ അവാർഡ് മിസ്റ്റർ ഹെയ്ൻസ് കൗൺസിൽ പോകുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു
അവളുടെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാൻ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ന്റെ എന്നു പറയരുതേ പറയുന്നു
നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആറ് പല അറിയാം എഴുത്തുകളിൽ അവസരം ലഭിച്ചത് ഒരു കോൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ
എന്നെ കുറിച്ച് മറക്കരുത്
ഉടമ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിമാനം ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല കാർ കരയണം
നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നില ഒക്ടോബർ വീണ്ടും വളരാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ
120 180 ഗിബ്സൺ അതു നിങ്ങളുടെ മികച്ച നിങ്ങൾക്കു തരും പോയേക്കാം, ഒരു അവസരം ശരിയായ നേടുകയും
നിലവിൽ നിങ്ങൾ ചില ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ ജെയിംസ് മ്യാഡിസന് Wis ആഗ്രഹിച്ചു അല്പജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ടിട്ടു
പുറമേ ക്ലാസ്റൂം ശരിയായ ജോർജ് മിച്ചൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചില എന്തെങ്കിലും
ഞാൻ പനി ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ലൈനുകൾ ദൗത്യം ആണ് ഞാന് അറിഞ്ഞില്ല അറിയപ്പെടുന്ന
skillz കോച്ച്
മിനസോട്ട സർവകലാശാലയിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റേയും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എന്തും
ഒരു ഒരു കൊടും ന് പണമായി നിന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വളരുന്നതിനും ആകുവാൻ തുടരാൻ നേടിയവരെ എന്തു
നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻപരിചയം കാരണം വിദഗ്ധർ
ദേശീയ മത്സരം ഈ തമ്മിലുള്ള അല്പം ലഭിക്കും നഖങ്ങൾ ന്യായമോ
ഇപ്പോള്
അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്കൂളിൽ
ഈ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ സ്കൈപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും സഞ്ചി ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം പുരട്ടുക
പ്രമാണിച്ചു അവൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രബലമായിരുന്ന ഞാൻ ചോദ്യം പ്രഖ്യാപനമാണ് പോകുന്നു
പൊയേക്കാം അടിസ്ഥാനമാക്കി ആരെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ൽ കൂടുതൽ ആത്മനിഷ്ഠ ബോധം അർഥം
ഇരുവരുടെയും റഷ്യ അന്താരാഷ്ട്ര എന്നതോ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു സയൻസ് ചെയ്യുന്നത്
ക്ലാസ്റൂം ഞാൻ എന്തു ചോദ്യം അതിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രം ചെയ്യാത്തത് ആണ്
അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടില്ല കേസിൽ അറിയുന്നു എന്നാൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ
സ്റ്റീൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നിന്നെ നടത്തുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാന്യനായ അവിടെ .ഇന്നാണു കോൺഗ്രസ് ചോദിക്കുന്നു
ഞാൻ നിങ്ങളെ അവൾ വാഗ്ദാനം ബിസിനസ് റിവ്യൂ കഴിവുകളുള്ള ഗർഭം പഴയ കഴിഞ്ഞ വർഷം
നിങ്ങൾ അവിടെ വിലയിരുത്താൻ ഒരു ഹാർഡ് സമയം ഉണ്ടായിരിക്കും സ്കൂളുകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആകുമായിരുന്നു അവൻ
എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ പണം ഉൾക്കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് നിർത്തലാക്കാനുള്ള
രക്തതാമൊഴുകിയെങ്കില് കായികവിഭാഗം മനഃശാസ്ത്രം ചില തരം ലേക്ക് ഒന്നിലെ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ഹഹ്
വലത് ഇൻസ്റ്റാൾ അക്കാദമിക് പ്രകടനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉണ്ടല്ലോ
നിങ്ങൾ പമ്മി ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ആസ്വദിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിയുന്നത്
കൂടുതൽ ആളുകൾ നിങ്ങളെ അറിയുന്നു പുറത്തു വന്നു ഒരുപക്ഷെ അറിയുന്നവർ
അവന്റെ കുതികാൽ ഏതെങ്കിലും വേദന sconce തരം കുറ്റങ്ങളെല്ലാം തകർക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ലഭിക്കും
മുന്നറിയിപ്പ് മൂന്ന് വിലയുള്ള

Share this subtitle


Description

Shaundi Goins the reigning World Champion Life Strategist Coach, and the Program Advisor for the John F. Kennedy University's MA Sport Psychology Program, giving out awards to his MA Sport Psychology students at the 2016 Town Hall Meeting.

I was taught a long time ago by a multi-millionaire mentor coach that an hour of personal development per day keeps poverty away! If you spend one hour (JUST ONE HOUR PER DAY PEOPLE) working on you consistently, then my friends in one year your life will never be the same!

This is my story and I'm here today to help you get a breakthrough in your life!

General Info: www.facebook.com/coachshaundigoins
FREE 2 Hour Complimentary Life Strategy Sessions
Schedule Your Complimentary Session TODAY:
http://www.shaundigoins.com