Subtitles for Metallica - Nothing Else Matters [Official Music Video]

  Pause sub
(ترانه)
خیلی نزدیک، مهم نیست چقدر دور
بیشتر از این نمیتواند ازاین قلب باشد
همیشه اعتماد کن به آنچه هستیم
و هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد
(ترانه)
هرگز برای خود این روش را نمی پسندم
زندگی برای ماست. به روش خودمان زندگی میکنیم
تمام این حرف ها را فقط من نمی گوییم
و هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد
(ترانه)
من دنبال اطمینانم و آن را در تو می یابم
هر روز برای ما چیزی جدید است
ذهنی باز برای دیدی متفاوت
و هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد
(ترانه)
آنچه که انجام می دهند، اهمیتی ندارد
هیچ اهمیتی ندارد برای آنچه که آنها میدانند
اما من می دانم
(ترانه)
خیلی نزدیک. مهم نیست چقدر
بیشتر از این نمیتواند ازاین قلب باشد
همیشه اعتماد داریم به آنچه هستیم
و هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد
(ترانه)
آنچه که انجام می دهند هیچ اهمیتی ندارد
آنچه که می دانند هیچ اهمیتیی ندارد
اما میدونم
(ترانه)
هرگز برای خود این روش را نمی پسندم
زندگی برای ماست. در آن به شیوه خود زندگی می کنیم
تمام این حرف ها را فقط من نمی گوییم
و هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد
(ترانه)
من دنبال اطمینانم و آن را در تو می یابم
هر روز برای ما چیزی جدید است
ذهنی باز برای دیدی متفاوت
و هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد
(ترانه)
اهمیتی ندارد که آنها چه میگویند
اهمیتی ندارد آنها چه بازی میکنند
اهمیتی ندارد آنها چه کار میکنند
چیز هایی که می دانند هیچ اهمیتیی ندارد
و من می دانم! اره
(ترانه)
خیلی نزدیک. مهم نیست چقدر
(ترانه)
خیلی بیشتر از قلب نمی تواند باشد
(ترانه)
همیشه به آنچه هستیم اطمینان داریم
(ترانه)
نه! هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد!
(ترانه)

Share this subtitle


Description